Executive Message

English Language Service (Txoj kev Pab Kawm Lus Askiv)

  • Noble is a Title I school. In order to be identified as an English Language Learner, the state of Minnesota requires that a child meets at least two critieria. Please, visit the ELL Educational Programs page to view the criteria.

  • Noble yog lub tsev kawm ntawv uas tau Title I.  Yuav kom luag paub tias cov tubntxhais kawm ntawv yog cov xyaum kawm lus Askiv, lub xeev Minnesota xav kom koj tus menyuam muaj tsawg kawg yog muaj ob yam li nram no.  Nias qhov Muaj Feem Tau Kev Pab Kawm Lus Askiv kom pom tias ob yam uas yuav tsum muaj thiaj tau kev pab yog dabtsi.