Covid-19 » VAX To School

VAX To School

VAX TO SCHOOL

This week, as students head back to school, Governor Walz announced that more than 46,000 students 12-17 years old have received their first dose of COVID-19 vaccine since the launch of the State’s ‘Vax to School’ campaign.

Minnesotans 12 and older can get vaccinated wherever the Pfizer vaccine is being administered. Minnesotans can visit Vaccines.gov to filter by vaccine type and find a provider offering the Pfizer vaccine in their area, call their pediatrician to make an appointment, walk into a local pharmacy, or visit the Community Vaccination site at the Mall of America.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Lub Sijhawm Menyuam Rov Pib Mus Kawm Ntawv, Nom Tswv Walz-Flanagan Rau Siab Saibxyuas Ua Ntej Hlo Kev Tiv Thaiv Kab Mob 19 thiab Kev Noj Qab Haus Huv Rau Xyoo No
 

Lub asthiv no, menyuam rov mus kawm ntawv, Tswv Xeev (Governor) Walz tshaj tawm hais tias ntau tshaj li 46,000 tus menyuam hnub nyoog 12-17 xyoo tau txais lawv thawj koob tshuaj tiv thaiv kab mob 19 txij li thaum lub xeev no pib tshaj tawm txog "Vax to School".

Cov pej xeem Minnesota hnub nyoog 12 xyoo thiab rov sauv mus nkaug tau koob tshuaj tiv thaiv kab mob 19 txhua qhov chaw uas muaj koob tshuaj Pfizer. Cov pej xeem Minnesota mus saib lub website Vaccines.gov mus nrhiav hom koob tshuaj thiab cov chaw nkaug tshuaj hauv cheeb tsam, los yog hu rau tus thaj maum kuaj menyuam yaus kom teem caij, los yog mus rau cov chaw muag tshuaj, los sis mus rau tom Mall of America qhov chaw nkaug tshuaj.