Curriculum Day and iPad Drop-off

Curriculum Day and iPad Drop-off

Who: All Nompeng/Noble K-8 Students

What: Teachers will work with families to schedule a day to drop off  ipads and chargers/cords. We will have free curriculum and other items to giveaway.

When: June 9th or 10th 8:00 am–3:00 pm

Where: Noble Academy, 9477 Decatur Drive N, Brooklyn Park, MN 55445

OTHER IMPORTANT END OF YEAR REMINDERS:

Monday, May 31st, 2021: Memorial Day – No School for all students

Tuesday, June 8th, 2021: Last day of school for all students

———————————————————————————

Nqa Menyuam lub iPad tuaj thiab Tuaj Nqa Ntawv

Rau Leej Twg: Txhua tus menyuam kawm qib K-8

Dabtsi: Xibfwb yuav teem caij nrog niamtxiv nqa menyuam lub iPad thiab txoj charger/cord tuaj. Peb yuav muaj khoom xws li ib co ntawv thiab lwm yam khoom pub dawb.

Thaum Twg: Lub 6 hlis tim 9 los yog tim 10 thaum 8 moo txog 3 moo

Qhov Twg: Noble Academy, 9477 Decatur Drive N, Brooklyn Park, MN 55445

QEE HNUB TSEEM CEEB KOM NEJ NCO QAB:

Hnub Monday, lub 5 hlis tim 31: Menyuam tsis muaj kawm ntawv rau Memorial Day

Hnub Tuesday, lub 6 hli tim 8: Hnub kawg rau txhua tus menyuam kawm ntawv