Contact Us » Contact Us

Contact Us

Please don't hesitate to call us at (763) 592-7706 or use the email contact form below if you have any questions or concerns.
 
To prevent classroom disruption, teachers are not able to receive phone calls while they are conducting classes, unless it is an emergency. If you need to get in touch with your child's teacher, please leave a message for them with the office staff. You can also email the teacher to arrange a time for a phone or in-person discussion if that is what you prefer.
 
You can find staff contact information under the Staff tab (click on the teacher's photo).
 
Yog muaj lus nug los txhawj xeeb, thov hu tuaj rau peb ntawm (763) 592-7706) los sis siv daim ntawv hauv qab no email rau peb.
 
Kom txhob muaj kev cuam tshuam rau kev kawm ntawv, cov xibfwb yuav txais tsis tau koj tsab xov tooj lub sijhawm lawv tseem qhia ntawv, yog tsis yog ib yam teeb meem ceev. Yog koj xav tiv tauj koj tus menyuam tus xibfwb, sau email rau nws teem ib lub sijhawm tham xov tooj los tuaj ntsib nws yog qhov no yog qhov koj yeem.
 
Koj yuav nrhiav tau cov xibfwb cov email yog koj mus nias ntawm “Staff” ces mus nias koj tus menyuam tus xibfwb daim duab.