Fall Parent/Teacher Conference 2022-2023 (VIRTUAL)

To schedule an appointment, see the attached PDF file for the Sign-Up Instructions.
 
Caij Nplooj Ntoo Zeeg Niam Txiv/Xibfwb Sib Tham Xyoo 2022-2023 (Tham saum huab cua/online)

Nyob Zoo cov Niam Txiv/Saibxyuas Menyuam:

Thov hnov qab txog daim ntawv qhia txog niam txiv thiab xibfwb lub rooj sib tham uas tej zaum koj twb tau
txais lawm. Vim muaj ntau tus ua tau tus kab mob flu tsis ntev los no, peb lub rooj sib tham ntawm cov niam
txiv thiab cov xibfwb xyoo no yuav yog tham saum huab cua/online xwb. Hnub thiab sijhawm rau kev sib
tham yog: Hnub Friday, lub 12 hlis ntuj tim 2 xyoo 2022 thaum 7 teev sawv ntxov txog 5 teev tsaus ntuj.

**Yuav tsis muaj kev nkawv ntawv rau menyuam hnub no**
 
Daim ntawv txuas hauv qab qhia tias yuav ua li cas yog xav teem sijhawm.